鉄道

автохориглол - 自動閉そく (automatic blocking)
ажил удирдагч - 保守作業管理者???
албан тоормослолт - 常用ブレーキ
алсын зайн хяналт - 遠隔操作 (remote control)
ампер клещ - 架線電流計、クランプメータ (clamp meter)
анивчсан гэрэл - 点滅
анхааруулах гэрлэн дохио - 予行信号機 (warning traffic light)
ачаа-зорчигчийн галт тэрэг - 貨客列車
ачааны вагон - 貨物車両
ачааны галт тэрэг - 貨物列車
ачилтын овор - 積載限界
аюулгүй хамагаалалт - 保安
"аюулгүй-гэмтэл" зарчм - フェイルセーフ (fail-safe)
балласт - バラスト (ballast)
барилга байгууламжийн ойртох хязгаар - 建築限界 (structure gauge)
баримтлах уруудуур - 標準勾配
барих мухар зам - 安全側線
башмак - ブレーキシュー、輪止め、レール締結装置
билет газарч - 通券
бүрэн гүйцээгүй байрлал - ブラ
бялт - 信号炎管
вагон ресторан - 食堂車
вагоныг удаашруулагч - カーリターダー (wagon retarder)
галт тэрэг - 列車
галт тэрэг ойртон ирж байгааг мэдэгдэх төхөөрөмж - 列車接近警報装置 (warning system of train approach)
галт тэрэгний байршил - 列車の在線状況
галт тэрэгний гэрлэн дохио - 鉄道信号機 (train traffic light)
галт тэрэгний дохио - 列車標識
галт тэрэгний замнал - 列車の進路 (train route)
галт тэрэгний захирагчийн төвлөрүүлэлтийн хэсгийн нөөц удирдлага - CTCの予備連動装置 (backup control of centralized traffic control)
галт тэрэгний таксофон - (乗客向けの)列車電話
галт тэрэгний чиглэл заагч - 列車進行方向指示器
галт тэрэгний хөдөлгөөний зохицуулагч - 輸送指令員
галт тэрэгний хөдөлгөөний зурмаг - 運行ダイヤ
галт тэрэгний хөдөлгөөний төвлөрсөн удирдлага - CTC: 列車集中制御装置 (centralized traffic control)
галт тэрэгний хөдөлгөөний хоорондын зайн зохицуулалт - 運転間隔調整 (interval regulation of train traffic)
галт тэрэгний эрчимтэй хөдөлгөөн - 高密度運転
газрын датчик - 地上子
гар сум - 横取り装置
гарам хаах тушаал - 踏切の遮断指令 (order to close level crossing)
гаргах гэрлэн дохио - 出発信号機 (output traffic light)
гармыг хаах - 遮断 (obstruction of level crossing)
гармын автомат дохиолол - 自動踏切信号機 (level crossing automatic signalling)
гармын гэрлэн дохио - 踏切信号機 (level crossing traffic light)
гармын сөхөгддөг хаалт - 踏切遮断機 (barrier device of level crossing)
гармын хөндлөвч - 踏切遮断桿 (barrier of level crossing)
гол зам - 本線、幹線 (main line)
гол тоологч төхөөрөмж - 車軸カウンタ (axle counter)
гүйдэл татах - 回路の接続
гүйдэл унах - 回路の落下
гэмтэл саатал - 不具合、トラブル
гэрлэн дохионы автомат үйлчлэл - 自動信号制御 (auto operation of traffic light)
гэрлэн дохионы урих заалт - 誘導信号機 (invitational signal of traffic light)
гэрэлт диод - 発光ダイオード (LED: light emitting diode)
давтах гэрлэн дохио - 中継信号機 (repeater traffic light)
далавч /семафорын/ - (信号機の)腕木
дискрет машин - 記憶表示装置
диспетчерийн тойрог - (列車無線の)ゾーン
диспетчерийн төвлөрүүлэлт - 列車集中制御装置、CTC
диспетчер - 指令員
диспетчерийн төв - 指令所
дов - 操車場
довын гэрлэн дохио - 操車場の信号機 (hump traffic light)
довын сумын хэсэг - 操車場の分岐器 (point section of hump)
дохио - 信号
дохионы тэмдэг - 信号標識
дрезин - 鉄道車両
дроссель-трансформатор - チョークトランス ()
дэр мод - 枕木
жижүүрийн удирдлагын төв - 信号扱い所
журнал - ジャーナル
зам дагуух телефон утас??? - 沿線電話機
зам дээр ажиллагсдад мэдээлэл өгөх - 列車警告システム、ATWS (automatic track warning system)
зам засварын ажил /төмөр замын/ - 保線作業
зам төмөр - レール
зам төмөр хэлхээ - 軌道回路 (track circuit)
зам төмөр хэлхээний тусгаарлагч уулзвар - 絶縁ジョイント (insulated track joint)
зам төмрийн гагнаас - レール溶接
зам төмрийн уулзварын холбоос - 継ぎ目板 (rail joint connector)
зам төмрийн трос - レールボンド
замнал (төмөр замын) - 進路 (route [railway])
замнал бэлдэх - 進路設定 (route setting)
замнал заагч - 進路表示機 (route indicator)
замналын гэрлэн дохио - 進路表示機 (routing traffic light)
замналын тусгаарлагдсан хэсэг - 線区 (route section)
замналын хэсэг - 軌道??? (route section)
замын автомат зогсоогуур - ATS (track auto stop)
замын пост - 信号場
замын тэмдэг - 道標
замын хайрцаг - 地上子 (track box)
замын хэсэг - 軌道回路??? (track section)
зорчигч буух, суух газар - 乗降口
зорчигч урсгалын хэмжээ - 乗客数
зорчигчийн вагон - 客車
зорчигчийн галт тэрэг - 旅客列車
зорчигчийн тавцан - プラットホーム
зорчин явах тасалбар - 乗車券
зорчих тариф - 運賃
зөөврийн дохио - 合図灯
зөрлөг - 交換施設、行違い施設
зурмаг - ダイヤ
зурмагийн дэлгэц - GD画面
зүтгүүр - 機関車
зүтгүүрийн автомат дохиолол - 車上装置 (automatic cab signaling)
зүтгүүрийн аюулгүй байдлын төхөөрөмж - 列車保安装置 (locomotive safety device)
зүтгүүрийн бригад - 機関士のチーム
зүтгүүрийн гэрлэн дохио - 車上信号装置 (iocomotive traffic light)
зүтгүүрийн автомат дохиолол - 車上信号
зүтгүүрийн датчик - 車上子
зүтгүүрийн радио холбоо - 列車無線
зэрэгцээ байрласан гэрлэн дохио - 灯列式信号機 (dual traffic lights in one ordinat)
зэрэгцээ холболт - 並列回路
илчит тэрэг - 動力車
кабелийн суваг - トラフ
кабелийн сүмбэ - ???
коаксиал кабель - 同軸ケーブル
коммутатор /сумын/ - (転てつ器の)てこ
контактын утас - 架線
кросс - 配電盤
купе - コンパートメント
машинч /аллт тэрэгний/ - 運転士
машинчийн бүхээг - 運転台
машинчийн кран - ???
механик түлхүүр - 機械鎖錠
микропроцессорын төвлөрүүлэлт - 電子連動???
мотовоз - 《露》 小型ガソリン・ディーゼル機関車
моторт вагон - 気動車
нэг замтай шугам - 単線
нэгдүгээр зэрэглэлийн гарам - 第一種踏切
нэгтгэсэн гэрлэн дохио - 一体型信号機 (combined traffic light)
огтлолцсон сум - ダイヤモンド・クロッシング (crossed point)
ойртох хэсэг - 始動点??? (approach section)
олон улсын чиглэлийн галт тэрэг - 国際列車
оруулах гэрлэн дохио - 場内信号機 (input traffic light)
очир - トークン、通票 (token)
өгсүүр - 上りこう配
өнгөрүүлэх гэрлэн дохио - 通過信号機 (passing traffic light)
өртөө - 駅
өртөөний жижүүр - 駅員
өртөөний татах зам - 引き上げ線 (turnout track)
өртөөний төвлөрүүлэлтийн байр - 駅の指令所
пульт - 制御盤
плацкарт - 指定席
реле - リレー、継電器
реле татах - リレーの扛上
реле унах - リレーの落下
релений шүүгээ - リレーボックス、継電器箱 (relay box)
саадтай газрыг хааж хамгаалах - 列車防護
салбар зам - 支線
салхины хурд хэмжигч - 風速計
сейсмометр - 地震計
семафор - 腕木式信号機
синхронжуулах - 同期させる
сум - ポイント、転てつ器 (point)
сум гуйвуулах -
сум, дохионы цахилгаан төвлөрүүлэлт - 電気的インターロック (electrical interlocking)
суман шилжүүлэг - 分岐 (turnout)
суман шилжүүлэг - 分岐器
сумчны байр - 分岐器の司令員の詰所
сумыг хамгаалах байрлалд тавих - 鎖錠 (setting of point in trap position)
сумын автомат буцаалт - 自動解錠 (automatic reset of point)
сумын съезд - 渡り線 (point crossover)
сумын тоонолж - フログ、轍叉、鉄鎖 (frog)
сумын тоонолжны хөдөлгөөнт зүрхэвч - (可動鉄鎖 (movable frog)
сумын хаягч шор - 転てつ棒??? (derailer switch blade)
сумын холбогч - 連結版 (point bonding strip)
сумын хэвийн байрлал - 定位 (normal position of point)
сумын хяналтын цоож - 鎖錠 (point control lock)
сумын шилжүүлэгдсэн байрлал - 対向 (transferred position of point)
сумын шилжүүлэгч - 転てつ機 (point machine)
сумын шор - トングレール (tongue rail)
сунгуу уруудуур - 急勾配???
суурь бүтэц - 構造物
суурь бүтэц эзэмшигч - 構造物の占有者
суурь станц - 基地局
сэлгээний гэрлэн дохио - 入替信号機 (shunting traffic light)
сэлгээний замнал - 入替進路 (shunting route)
сэлгээний зүтгүүр - 入替機、入替機関車
сэлгээний колонк - ???
сэлгээний төвлөрүүлэлтийн байр - 機関区??? (shunting post)
сэлгээний удирдлагын самбар - CTC制御盤??? (shunting instrument column)
сэлгээний удирдагч /найруулагч/ - 構内作業管理者???
тавцан - プラットホーム
тасалбар буцаах - 切符の払い戻し
татах зам - 転送線
тахир зам - 曲線、カーブ
тогтмол гүйдэл - 直流、DC
тоон радио холбооны сүлжээ - デジタル無線回線
тоормосны ивүүр - ???
тоормосны зам - 制動距離
төвийн тэжээлтэй сум - 電気転てつ器 (point with the main power)
төвлөрсөн удирдлага - 連動装置???
төвлөрүүлэлт - 集中制御
төвлөрүүлэгдсэн суман шилжүүлэг - 電気式転てつ器
төвлөрүүлэгдээгүй суман шилжүүлэг - 手動式転てつ器
төмөр замын автоматик, телемеханик - 鉄道の機械化・遠隔操作化 (the railway automatics and telemechanics)
төмөр замын гарам - 踏切
төмөр замын зурвас газар - ???
төмөр замын шугам - 路線
трамвай - 路面電車、トラム
троллейбус - トロリーバス
трос - ボンド
тусгаарлах уулзвар - 絶縁継目
тусгай хөдлөх бүрэлдэхүүн - 事業用車
түгшүүрийн дохио - 警報
түлхэгч зүтгүүр - 補助機関車
тэлээ сум - 二動転てつ器 (twin point)
тэмдэглэгээ - 標識
тээшийн галт тэрэг - 荷物車◆手荷物や新聞などを専門に運搬するための鉄道車両の一つ
тяг - ???
ул шороо - 道床
унтлагын вагон - 寝台車
урт бүрэлдэхүүнтэй галт тэрэг - 長編成車両
уруудуур - 下り勾配
утаст ламп - フィラメント電球
уурын тэрэг - 汽車
үндсэн замнал - 本線、幹線 (main route)
хаах дохио - 停止信号
хаах гэрлэн дохио - 閉そく信号機??? (barrage traffic light)
хагас автомат хориглол - 半自動閉そく式 (semi automatic block system)
хажуугийн байрлал /сумын/ - 反位、45°
хажуугийн зам - 安全側線 (siding line)
хажуугийн зам - 側線
халхлах гэрлэн дохио - 閉そく信号機 (covering traffic light)
хамгаалах мухар зам - 安全側線
харилцан дайсагналтай - 競合する
харилцан хамаарах - 連動する
харилцан хамаарлын хүснэгт - 連動図表
хаягч сум - 脱線器 (derailer)
хаягч ивүүр - ???
хийн трубин - ガスタービン
хоёр түвшиний гарам - 立体交差踏切
холбох трос /зам төмрийн/ - インピーダンスボンド???
холдох хэсэг - 終止点??? (moving off section)
хоорондын замын хориглол - 閉そく (blocking of trackside)
хориг-хэсгийн зохиомол задаргаа (хоорондын замд) - 無閉そく運転 (emergency release of block-section [of trackside])
хориг-хэсэг /блок-хэсэг/ - 閉そく区間
хөдлөх бүрэлдэхүүн - 車両
хөдлөх бүрэлдэхүүн бүрдүүлэх - 車両の解放
хөдлөх бүрэлдэхүүн задлах - 車両の連結
хөдлөх бүрэлдэхүүн замаас гарсныг хянах төхөөрөмж - 脱線検知装置 (control device of the rolling stock derailments)
хөдлөх бүрэлдэхүүний овор - 車両限界
хөдлөх бүрэлдхүүний парк - 車両基地
хөдөлгөөн багатай хэсэг - 交通量が少ない区間
хөдөлгөөн хяналтын
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал - 労働安全
хөндлөн гулд төмөр зам - 横断鉄道
хөргүүрт галт тэрэг - 冷蔵車
хувьсах гүйдэл - 交流、AC
хугацааны релей - タイムリレー
хурдаа бууруулж явах - 徐行
хүлээн авах замнал - 到着線 (entrance route)
хүлээн авах явуулах зам - 着発線
хэвгий - 勾配
хэвийн байрлал /сумын/ - 定位、90°
хэсгийн өртөө - 操車場
хэсэглэх газар - 停車場
хээрийн байгууламж - 屋外装置
хянах рели - 転てつ表示リレー
хяналтын пульт - 輸送制御盤
хяналтын дэлгэц - 輸送指令画面 (CRT display)
хяналтын төхөөрөмж - ???
чөлөөтэй зам -
цаасгүй технологи - ペーパーレス化
цариг - 軌間
цахилгаан очрын систем - 電気通票機システム (electric token system)
цахилгаан тэрэг - 電車
цахилгаанжуулсан төмөр зам - 電化路線
цонхны ажил - 列車間合い作業
цуваа холболт - 直列回路
шилин кабель - 光ケーブル
шилэн кабелийг залгах машин - 光融着接続器
шилэн кабелийн хэмжилтийн машин - 光通信用測定器
шлагбаум - 遮断機
шунт - 短絡
шунтлах - 短絡する、ショートする
эзэлгээтэй зам - ???
эстакад - ???
элементийн бааз - ???
яаралтай тоормослолт - 急ブレーキ
явуулах замнал - 出発線 (exit route)
ялгалтын зам - 仕分線
ялгах дов - ハンプ (hump)
LCX кабель - LCXケーブル
------------------------------------------------------------------------------
замаас авагддаг хөдлөх нэгж - ???
(Зам төмрөөс гараар авч буулгаж болох авагд­даг дрезин, замын вагонцор, зам хэмжүүрийн, сэв шалгуурын болон бусад тэргэнцэр)
туслах пост - ???
(Замын хөгжилгүй зөвхөн салбар замын нийлсэн газрыг үйлчлэх хоорондын зам дахь пост)
тусгай зориулалттай зам - 側線???
(Хоорондын зам болон өртөөн дэх хамгаалах, барих мухар зам, салбар зам)
сэлгээний бүрэлдэхүүн - 車両???
(Сэлгээ хийж байгаа зүтгүүртэй болон өөр хооронд нь холбосон бүлэг вагон)
хүмүүсийн галт тэрэг -
(Хүмүүс суулгасан 10 ба түүнээс дээш вагон бүхий ачааны галт тэрэг)
хамгаалах сум - 脱線転てつ器???
(Галт тэрэг хүлээн авах, явуу­лах замнал бэлтгэх үед хөдлөх бүрэлдэхүүнийг бэлтгэсэн замнал руу гаргахгүй байхаар тавигдсан сум)